Rudo Dupkala

PhDr. Rudolf Dupkala

VEK:  33 rokov

MIESTO NARODENIA:  Prešov

RODINNÝ STAV:  ženatý

DETI:  dcéra Sofia

 

VZDELANIE:

1999 – 2004 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied – magisterské štúdium v odbore Manažment verejnej správy a regiónov
2000 – 2005 Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta – magisterské a doktorandské štúdium v odbore Politológia

 

ZAMESTNANIE:

2005 – 2013 Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja – odborný referent
2013 Šarišská galéria v Prešove – riaditeľ
2010 Mestské zastupiteľstvo v Prešove – poslanec

 

ZÁUJMY:  hudba, šport, výtvarné umenie, cestovanie

PREČO KANDIDUJEM

S Prešovom ma spája celý môj život, osobný aj profesijný. S hrdosťou nazývam toto mesto rodným mestom. Bolo tu už dávno predtým, je a určite bude aj po nás. Otázkou však ostáva, aký život chceme prežiť v tomto meste?

Príbeh úspešného mesta vytvárajú jeho obyvatelia. Scenár píšu spoločne veľkí i malí, starí i mladí, muži i ženy. V permanentnom dialógu s radnicou rozvíjajú dej tak, aby sa v ňom cítili všetci šťastní a spokojní. Som presvedčený, že príbeh úspešného mesta môžeme prežiť aj my. Ale bez zmien to nepôjde. Zásadnou zmenou je zmena prístupu k jeho riadeniu. Spravovanie mesta pod taktovkou súčasného primátora má veľké rezervy. Vidím ich a viem, ako to zmeniť.

O osude nášho mesta nesmú rozhodovať primátor a vybraní úradníci za zatvorenými dverami. Úrad musí aktívne komunikovať s obyvateľmi, transparentne a hospodárne nakladať s financiami, musí zabezpečovať stabilitu verejných služieb a rozumne zveľaďovať majetok mesta. Mojou filozofiou je byť reálnym zástupcom Vás všetkých. Chcem byť tým, ktorý Vás počúva, tým, ktorý ponúka riešenia a aktívne participuje na odstraňovaní problémov. Rovnako ako vy, aj ja chcem žiť v modernom a úspešnom meste.

Ponúkam Vám víziu, ktorú z pozície primátora premením v realitu: Víziu Prešova ako moderného, dynamicky sa rozvíjajúceho mesta. Mesta, ktoré dobre poznajú doma i v zahraničí. Mesta, kde ľudia dôstojne pracujú, slušne bývajú, aktívne oddychujú a cítia sa bezpečne. Mesta, kde zahraniční investori s dôverou investujú a turisti o ňom s nadšením rozprávajú svojim známym.

Buďme spoločne tvorcami príbehu moderného a úspešného mesta, mesta, v ktorom chceme všetci žiť!

VOLEBNÝ PROGRAM

PREŠOV Hospodárny & Transparentný

 • Podrobíme analýze všetky platné zmluvy, dohody a záväzky, tie ktoré sú pre mesto nevýhodné, upravíme alebo zrušíme.
 • Verejné obstarávanie a predaj majetku mesta budeme realizovať prostredníctvom elektronickej aukcie a výsledky zverejníme.
 • Uskutočníme hĺbkový audit hospodárenia a dôkladnú inventarizáciu majetku mesta a mestských firiem, nájdeme priestor na úspory.
 • Využijeme všetky príležitosti na získanie finančnej podpory z fondov Európskej únie v programovom období 2014 – 2020, získané prostriedky investujeme účelne.
 • Zavedieme koncept Digitálneho mesta, ktorý poskytne obyvateľom atraktívne on-line služby, uľahčí komunikáciu s mestským úradom a poslancami mestského zastupiteľstva.

PREŠOV Komfortný & Atraktívny

 • Vytvoríme projekt INVEST IN PREŠOV, ktorý bude aktívne vyhľadávať nových investorov a zabezpečovať komplexnú starostlivosť o etablovaných investorov.
 • Zavedieme branding VISIT PREŠOV, zlepšíme vnímanie Prešova ako zaujímavej turistické destinácie. Na vybraných miestach umiestnime moderné interaktívne informačné stojany pre turistov.
 • Zrekonštruujeme prírodné kúpalisko Delňa do podoby moderného biokúpaliska, dostupného pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta.
 • Vybudujeme parkovacie domy a prehodnotíme systém parkovania v meste. Na vstupoch do mesta postavíme záchytné parkoviská pre tých, ktorí k nám dochádzajú. Zavedieme expresné linky MHD.
 • Zásadnou prioritou v oblasti dopravy je dokončenie a výstavba chýbajúceho cestného prepojenia na diaľnicu D1, rýchlostnú cestu R4 a plnohodnotné spustenie vnútorného mestského okruhu.

PREŠOV Starostlivý & Bezpečný

 • Vytvoríme program pomoci mesta sociálne slabým obyvateľom. Podporíme výstavbu nájomných bytov pre mladé páry, nízkopríjmové rodiny, slobodné matky, zdravotne odkázaných obyvateľov.
 • Podporíme starostlivosť o seniorov, hendikepovaných a osoby ohrozené sociálnym vylúčením. Zvýšime dostupnosť sociálnych a opatrovateľských služieb priamo v rodinnom prostredí.
 • Rekonštrukcii podrobíme všetky priechody pre chodcov, ktoré osvetlíme, ozvučíme a prispôsobíme nevidiacim. Zabezpečíme bezbariérové úpravy verejných priestranstiev a budov.
 • Navýšime počet príslušníkov mestskej polície, posilníme ich aktivity a zvýšime podiel peších hliadok v uliciach. Zavedieme systém, podľa ktorého bude mať každá mestská časť svojho policajta.
 • Posilníme výstavbu bezpečnostného kamerového systému mesta, efektívne ho nasmerujeme do oblastí s najvyššou kriminalitou, na detské ihriská a športoviská.

PREŠOV Športový & Kultúrny

 • Podporíme rekonštrukciu futbalového a hokejového štadióna v parametroch, aké si krajské mesto vyžaduje. Vrátime zašlú slávu prešovskému velodrómu.
 • Pripravíme stabilný a transparentný systém podpory športovcov, športových klubov a vyhľadávania talentovaných detí a mládeže.
 • Postavíme nové detské ihriská a športoviská pre širokú verejnosť. Budeme pokračovať vo výstavbe cyklochodníkov, bežeckých trás, skateparkov a fitnesparkov.
 • Využijeme všetky príležitosti na získanie finančnej podpory z grantov a dotácií, získané prostriedky použijeme na rekonštrukciu historických pamiatok a rozvoj kultúrnych aktivít.
 • Zabezpečíme dlhodobú finančnú podporu pri organizovaní koncertov, výstav a ďalších kultúrnych akcií s dôrazom na multikultúrny rozmer mesta. Podporíme žánrovo pestré kultúrne projekty.

PREŠOV Ekologický & Vzdelaný

 • Podporíme ekologickú formu osobnej dopravy a obnovíme vozový park Dopravného podniku mesta Prešov.
 • Revitalizujeme mestské parky, zvýšime rozlohu a kvalitu zelených plôch a zamedzíme realizácii projektov poškodzujúcich životné prostredie a  zdravie obyvateľov.
 • Podporíme vznik kreatívneho inkubátora a prípravu vedeckých parkov. Spoluprácou v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu posunieme mesto do pozície lídra v oblasti kreativity a inovácií v kraji.
 • Podmienky v materských a základných školách zlepšíme novými investíciami do rekonštrukcie a vybavenia  predškolských a školských zariadení.
 • Zlepšíme možnosti výuky cudzích jazykov v materských a základných školách. Podporíme medzinárodnú spoluprácu školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

7 DNÍ V TÝŽDNI

27. november 2010, deň kedy sa to všetko začalo. V ten deň sme uzavreli spoločnú dohodu. Dohodli sme sa, že „budem pre Vás pracovať 7 dní v týždni“.

Oslovil som Vás filozofiou, „reálneho zástupcu všetkých Prešovčanov“, ponúkol som víziu. Víziu „Prešova ako moderného, dynamicky sa rozvíjajúceho mesta, ktoré dobre poznajú doma a v zahraničí. Mesta, v ktorom ľudia dôstojne pracujú, slušne bývajú, aktívne oddychujú a cítia sa bezpečne. Mesta, kde zahraniční investori s dôverou investujú a turisti o ňom s nadšením rozprávajú svojim známym“.

Štyri roky som Vás počúval, ponúkal riešenia, aktívne participoval na zveľaďovaní mesta a odstraňovaní nedostatkov. Verím, že moja práca prispela k zvýšeniu kvality života v našom meste, priniesla spoločenský prospech a úžitok.

Každodenná realita v našom meste potvrdzuje, že sme sa vydali správnou cestou. Problémov a obmedzení, ktoré nás denne trápia, ale aj výziev a príležitostí je toľko, že ani 7 dní v týždni nestačí!

Rudo Dupkala – Kandidát na primátora Prešova

+421 908 986 733
rudolf.dupkala@gmail.com